Learn To Speak Spanish For Filipino Speakers

Resumen del libro

libro Learn To Speak Spanish For Filipino Speakers

This online book contains 6382 mix words, phrases, expressions, and sentences. If you are mastering the first 75 pages of this book, you can get through any situation during your trip abroad. If you are mastering 150 pages or more of this book while listening to the audio, you can live and work in that country without any problems! I can show you the best way to learn languages! The next step is yours! Study hard and you will learn your languages! Ang online na aklat na ito ay naglalaman ng 6382 halo ng mga salita, parirala, expression, at mga pangungusap. Kung ikaw ay mastering ang unang 75 mga pahina ng aklat na ito, maaari kang makakuha ng anumang sitwasyon sa panahon ng iyong paglalakbay sa ibang bansa. Kung pinagkadalubhasaan mo ang 150 na pahina o higit pa ng aklat na ito habang nakikinig sa audio, maaari kang mabuhay at magtrabaho sa bansang iyon nang walang anumang problema! Maaari kong ipakita sa iyo ang pinakamahusay na paraan upang matuto ng mga wika! Ang susunod na hakbang ay sa iyo! Mag-aral nang mabuti at matututunan mo ang iyong mga wika!

Ficha del Libro

  • Número de páginas: 279
  • Autor: Nam H Nguyen
  • Tamaño: 1.65 - 2.17 MB
  • Descargas: 1275

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te indicamos un listado de posibilidades de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.1

60 valoraciones en total


Otros Libros Relacionados de Nam H Nguyen

A continuación te presentamos otros libros de Nam H Nguyen disponibles para descargar gratuitamete

  • Nam H NguyenLearn To Speak Spanish For Sundanese Speakers

    Este libro en línea contiene 6382 palabras combinadas, frases, expresiones y oraciones. Si domina las primeras 75 páginas de este libro, puede superar cualquier situación durante su viaje al extranjero. Si dominas 150 páginas o más de este libro mientras escuchas el audio, ¡puedes vivir y trabajar en ese país sin ningún problema! ¡Puedo mostrarte la mejor manera de aprender idiomas! ¡El siguiente paso es tuyo! Estudia mucho y aprenderás tus idiomas. Este libro en línea contiene 6382 palabras combinadas, frases, expresiones y oraciones. Si domina las primeras 75 páginas de este libro, puede superar cualquier situación durante su viaje